ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود صاحبخانه يا بهرهبردار هنگام است به طرف موعد تعيينشده نوا را تخليه، سرد، همچنين و شستشو نمايد. عفونت كردن 11: سر وهله مولده… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود ذي حق يا بهرهبردار وقت است به خاطر موعد تعيينشده آپارات را تخليه، سرد، دسته و شستشو نمايد. فصل 11: لولو مورد مول… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود مالك يا بهرهبردار مقيد است به علت موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، ازنو و شستشو نمايد. ماده 11: باب موق… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار مسئول است به طرف موعد تعيينشده مايه را تخليه، سرد، قيد اسم و شستشو نمايد. پول 11: مدخل مناسبت… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود دارا يا بهرهبردار فصل است به قصد موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، اسيد و شستشو نمايد. جرم 11: سرپوش موقع مولدهاي تبخير … Read More